According to Forbes, Kim Kardashian officially became a billionaire.

According to Forbes, Kim Kardashian officially became a billionaire.